Başvuru Koşulları

Yarışmaya, Türkiye genelinde tüm Devlet ve Özel Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri başvurabilecektir.

Yarışma proje kategorisinde gerçekleştirilecektir.

Yarışmaya katılım bireysel ya da en fazla 4 kişilik grup düzeyinde olabilecektir.

Proje sunumlarını takiben değerlendirme kriterlerine göre verilen puanlar toplanarak derecelendirmeye karar verilir.

YARIŞMA TAKVİMİ:

Yarışmanın ilan edilmesi: 1 Şubat 2022

Son başvuru tarihi: 8 Nisan 2022

İlk 30’a girenlerin ilan edilmesi: 15 Nisan 2022

İlk 30’a giren projelerin komisyon üyeleri tarafından sunumlarının dinlemesi: 22 Nisan 2022

İlk 5’e girenlerin ilan edilmesi: 28 Nisan 2022

ÖZEL ADEM CEYLAN FİNAL TEKNİK KOLEJİ

“2. BİR PATENT FİKRİM VAR YARIŞMASI” KATILIM FORMU VE TAAHHÜTNAME

ÖĞRENCİNİN:

Adı ve Soyadı

Sınıfı

OKULUN:

Adı

Adresi

İli-ilçesi

Telefon

E-posta

PROJENİN:

Adı

Süresi

Yılı

Yarışmaya göndermiş olduğum ”Projenin” bana ait olduğunu, daha önce düzenlenen hiçbir yarışmada derece, ödül vb. kazanmadığını vc herhangi bir yarışma kapsamında sergilenmediğini, eserimin Özel Adem Ceylan FinalTeknik Kolejince her türlü yayın organında süresiz yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanabileceğini ve bu yarışmaya ait özel şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi taahhüt ederim.

.……/ …../20…..

Ad-soyad

İmza

Ögrenci Velisinin İletişim Bilgileri

Velisinin (KİŞİNİN AÇIK RIZASI İLE)

Adı-Soyadı:

Telefon:

E-posta:


VELİ İZİN BELGESİ

Aşağıda kimlik bilgileri yazılı bulunan velisi bulunduğum öğrencinin, Özel Adem Ceylan Final Teknik Kolejinin …../04/2022 tarihleri arasında yapılacak olan “2. Liseler arası Verimlilik Yarışması” etkinliklerine katılmasına izin veriyorum.

Gereğini arz ederim.

Veli Ad-Soyadı

İmza

Öğrencinin;

Adı Soyadı:

Okulu:

Proje Adı:


ÖZEL ADEM CEYLAN FİNAL TEKNİK KOLEJİ2 LİSELER ARASI PATENT YARlŞMASI BİLİM KURULUNA,

Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji tarafından gerçekleştirilecek olan 2 Bir Patent Fikrim Var Yarışmasına aşağıda isimleri bulunan öğrencilerin danışmanı olarak katılacağım.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Okul adı:

Proje adı:

Öğrenci Adı Soyadı:

1.

2.

3.

Adı-Soyadı

Telefon No:

İmza

E-posta:


AÇIK RIZA ONAYI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunma Kanunu kapsamında tarafıma gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Bu doğrultuda, işlendiği belirtilen bana ve.. . … . ….. … .. . .. …. .. .. .. … . .. . .. ……………….. okulunda öğrenim gören velisi/birinci derece yakını bulunduğum .. .. . .. .. . …. .. . .. .. …. .. .. . ….. … …… ………. adlı öğrenciye ait görsel, işitsel ve kişisel verilerimiz; eğitim ve öğretim süreçleri kapsamında düzenlenen faaliyet/etkinliklerin kamu oyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla, öğrencimin öğrenim gördüğü eğitim kurumu dahil bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı siteleri ile sosyal medya hesaplarında paylaşılmasına;

Onay veriyorum. ( )

Onay vermiyorum. ( )

Veli Adı Soyadı

İmza

Öğrencinin;

Adı Soyadı:

Okulu:

Sınıfı:

Numarası:


AYDINLATMA METNİ

Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji tarafından, katılımcılar tarafından, velilerinin onayı ve/veya öğretmenlerinin bilgisi kapsamında, gönüllü olarak sunulan kişisel verileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında,”Veri sorumlusu” sıfatıyla işleyebilecek olup, yasal zorunluluklar (örnegin bir mahkeme kararı ile talep edilmesi hali) dışında açıklamayacaktır.Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji, bu verileri, yarışma sonuçları hakkında bildirimde bulunmak, ödülleri teslim etmek, yarışma kapsamındaki iletişimi sağlamak, basılı yayınlar/yazışmalar göndermek, elektronik posta ile basın bültenleri veya bildirimler göndermek, ilerleyen dönemlerde yarışmayı daha da etkin kılmak adına ve katılımcılara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, vb.) edinmek ve genel olarak katılımcı profilini belirlemek gibi amaçlarla, yasal mevzuatın zorunlu kıldığı ve izin verdiği ölçüde kullanacaktır. Katılımcılar ve velileri, kişisel veri sahibi olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ‘nun 11 maddesinin yürürlülük tarihi itibariyle, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren hallerin ortadan kalkması, veya kanun hükümleri kapsamında kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme, silinme, yok edilme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kişisel Verilerin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir. Etkinlik sonrasında tüm kişisel veriler otomatik olarak silinecektir.